OlcsoSMS.hu Szabályzat

Szolgáltatási feltételek az OlcsoSMS.hu használatához.

Az OlcsoSMS.hu szolgáltatással interneten keresztül rövid szöveges üzenet (SMS) küldhető mobiltelefonra, amelyet a DigiCom Media Kft. működtet. Az SMS küldési szolgáltatást bárki igénybe veheti, azt saját felelősségére használhatja és reá az alábbi általános szerződési feltételek vonatkoznak:

1 Az OlcsoSMS.hu szolgáltatás bárminemű jogszabályba ütköző használata szigorúan tilos, pl. személyiségi jogok sérelme vagy bármely olyan felhasználási mód, ami természetes vagy jogi személyre, szervezetre ártalmasnak minősíthető.

2 A felhasználó tudomásul veszi azt, hogy az üzenetek tartalmáért a vonatkozó jogszabályok szerint ő felel. Az OlcsoSMS.hu nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználói által küldött üzenetek tartalmáért. A felhasználó mentesíti az OlcsoSMS.hu-t bármely jog érvényesítése vonatkozásában, amelyet harmadik fél az üzenet tartalma miatt az üzemeltetővel szemben kíván érvényesíteni. Az OlcsoSMS.hu fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználót kizárja a szolgáltatásból szerződésbe vagy jogszabályba ütköző felhasználás esetén, a befizetett összeg fennmaradó hányadának visszatérítése mellett. Kizárás esetét kivéve a befizetett összeg nem követelhető vissza.

3 A felhasználó tudomásul veszi, hogy az OlcsoSMS.hu az üzeneteket a társ- telekommunikációs cégek közreműködésével küldi el. A kiküldött SMS üzenetek elérnek a címzetthez, ha annak telefonja az üzenet fogadására képes és be van kapcsolva.

4 Az OlcsoSMS.hu mindent megtesz az üzenetek sikeres továbbítása érdekében, de nem vállal felelősséget a kézbesíthetetlenségből eredő esetleges károkért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzenet státusz jelentési ideje a kiküldési időponttól számított 4 óra hossza. (ha a címzett ezen időszak alatt nem lesz elérhető, akkor a státuszjelentés elveszhet).

5 Az OlcsoSMS.hu naplózza a felhasználó belépésének időpontját, helyét (IP cím), az elküldött sms-eket és a küldés időpontjait. Ezek a naplófájlok valósnak és érvényesnek minősülnek az esetleges felhasználói reklamáció ellenére is, kivéve, ha az OlcsoSMS.hu vizsgálata során technikai problémára vagy hibára derül fény. Az érvényes díjszabás az OlcsoSMS.hu oldalon folyamatosan megtekinthető. Az árváltoztatást a szolgáltató 5 nappal korábban köteles feltüntetni az oldalon. Mivel az OlcsoSMS.hu nem tudja garantálni az SMS üzenetek kézbesítését a címzettnek a mobilszolgáltatóknál esetleg előforduló hibák, vagy az esetlegesen a felhasználó által tévesen megadott telefonszámok miatt, az OlcsoSMS.hu nem téríti vissza a kézbesítetlen SMS üzenetek díját a felhasználónak. A felhasználónak lehetősége van plusz pénzért visszajelentést kérni, hogy az SMS sikeresen megérkezett vagy sem. A sikertelen SMS-ek díját ezek alapján sem tudjuk visszatéríteni. Az üzenetközpontba megérkezett, de ki nem kézbesített SMS-ek díját Szolgáltató egyedi elbírálás alapján ügyfélszolgálatán, az általános szerződési feltételeknek a díjreklamációra vonatkozó előírásai szerint téríti vissza.

6 A befizetett összeg és annak egyenlege nem visszafizethető a 3. pontban meghatározott kizárás esetét kivéve, és nem kamatozik.

7 A felhasználók beleegyeznek, hogy a regisztrációkor megadott saját mobiltelefon számukra a szolgáltató küldhet SMS-eket a legújabb szolgáltatásokról és más akciókról.

8 Az OlcsoSMS.hu a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásaival összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmasságát, és a saját lehetőségein belül gondoskodik azok biztonságáról. A naplózott, 6. pontban megjelölt adatokat az OlcsoSMS.hu egyrészt a díjszámítás helyességének alátámasztása, másrészt az egyes hatóságoknak történő törvényi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése végett tárolja és kezeli. Hatóságnak nem minősülő harmadik személyeknek az OlcsoSMS.hu a belépési időpont, hely (IP cím) és a küldés időpontjára vonatkozó adatokat csak akkor adja át, ha az a harmadik személyt (így különösen a mobil rádiótelefon szolgáltatókat) terhelő törvényi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése miatt szükséges, és evégett a harmadik személy az OlcsoSMS.hu-hoz fordul a harmadik személy és az OlcsoSMS.hu szolgáltató között megkötött szerződés feltételei szerint. A naplózott, 3. pontban megjelölt adatokat az OlcsoSMS.hu a keletkezésüktől számított 6 hónapig, díjvita esetén pedig a díjvita lezárásától számtott 6. hónapig tárolja, ezt követően haladéktalanul törli.

9 Az adatbiztonságért a felhasználó felel. Az OlcsoSMS.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget a felhasználó által tárolt felhasználónév és jelszó nem biztonságos tárolásáért és az ebből eredendő esetleges károkért.

10 A számlázási rendszer módosítása, illetve az Elektronikus számlázás bevezetése miatt DigiCom a 2007. április 1-e és attól a naptól kezdődő feltöltésekre - melyekre kiterjed a számlaadási kötelezettség - számlakérés esetén Elektronikus számlát küld. Papíralapú számlakérés esetén, melyet ügyfélszolgalatunkon külön kell jelezni minden hónap 25-ig - nettó 1500 Ft adminisztrációs díj megfizetése után kerülhet sor. Az ÁSZF módosítással nem érintett pontjai változatlan formában maradnak hatályban, az OlcsoSMS szolgáltatásai változatlan feltételek mellett vehetők igénybe.